ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး− ထႆး သေ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 July 2023 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း မိူင်းထႆးၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းသႅၼ်− ၵဵင်းၶွင် ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်းႁၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉ 9 ဢိူင်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ်ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးလူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈၼမ်းၼႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆးၵေႃႈ လႆႈႁႄႉၵိုတ်းတႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႃးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁေႃႈပၢႆႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆးၵေႃႈ လႆႈလမ်းၸွမ်း တေႃႇထိုင်ၵႃးၼၼ်ႉ ပေႃးတူၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃႁိူဝ်း ပွၵ်ႉ 11 ဢိူင်ႇတႃႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်
Photo – สยามรัฐ

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်း ၵႃးၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈတၢင်းလင်ၵႃး 25 ထူင် လႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်ၵႃး 8 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမၼႂ်းမၼ်း ၼိုင်ႈထူင်လႂ် 2−3 သႅၼ်မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈယႃႈမတင်းမူတ်း 7 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼႄတၢင်း လူၺ်ႈၺႃးတၢင်းၽိတ်း ႁူႉႁၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ သေတႃႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵႃးဢၼ်မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄ တၢင်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း တင်း ယႃႈမဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇဢွၵ်ႇလမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း