ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈမိူင်းတႆး 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် 130 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈမိူင်းတႆး ယႃႈမ 4.3 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆႉသ် 130 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ယႃႈၶေးတမီး 2 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ၵွင်ႈ 4 လဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ယႃႈမ 3.8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ယႃႈၶေးတမိၼ်း 2 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ လူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၵွင်ႈ 1 လဝ်း ႁူမ်ႈပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈတင်းၼမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈလၢႆးငၢၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ယႃႈမ 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆႉသ် 130 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း၊ ၵွင်ႈ သႅၼ်း AK-47 1 လဝ်း သႅၼ်း M4 1 လဝ်း ႁူမ်ႈပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tharirath ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ ဢၼ်တေႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (လႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး−လၢဝ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်) ဢဝ်မႃးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 1,000 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း