ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 48 ၵေႃႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 48 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈဢိူင်ႇမႄႈငွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 00:30 မူင်း ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႆတၢင်းၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢွၵ်ႇၼႄတူဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၽူႈၸၢႆး 16 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 20 ၵေႃႉ ဢႃႇယုၼႂ်းၵႄႈ 15−79 ပီႊ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုၼႂ်းၵႄႈ 1−5 ၶူပ်ႇထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 48 ၵေႃႉသေ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ပႆတၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းထႆး တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း