ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈမႄႈသွတ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းထႆး လႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈတၢဝ်း ဢိူင်ႇမႄႈတၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈမႄႈသွတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း သိုၵ်းထႆး လႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းထႆး လင်ၼိုင်ႈ မၢႆႁိူၼ်း 343 ပွၵ်ႉ 2 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈတၢဝ်းသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵွင်ႈ AK-47 ၊ M16 ၊ M16 A1 ၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၵွင်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၊ မၢၼ်ႇပျွင်း ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း ၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈမႄႈသွတ်ႇ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉတူဝ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းထႆး 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈ သတႃယု ဝုတ်ႉတိၸႆ လႄႈ ဢၽိၶျႆး သီႇရိထႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း သိမ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး  Thairath ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉတေတေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ  လႄႈ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈမႄႈသွတ်ႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ Irrawaddy သမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတင်းမိူင်းၶႄႇသေ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေႃႇသူႈၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး လႆႈတိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈဝႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-Thairath”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း