ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 December 2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းသီထမရၢတ်ႉ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမ 500,000 မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈဢၢႆႉသ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈပွမ်တူဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇ 10000 မဵတ်ႉ တီႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မွင်ႇဢူး ဢႃႇယု 32 ပီ ဢၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈသွင်ၸၼ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽတ်ႉထၼႃႇ ၸႄႈဝဵင်းထူင်းသုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းသီထမရၢတ်ႉ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢၼ်ပွမ်တူဝ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွမ်ႉႁွပ်ႈမၼ်းဝႆႉသေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မွင်ႇဢူးလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးပလိၵ်ႈမႃးလွမ်ႉႁွပ်ႈမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းပလိၵ်ႈထႆးၶိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ လူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈထႆးသေ ဢၢၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတင်းပလိၵ်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၺွပ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မၢႆ(8) သုတိၶျၢႆႇဝၢတ်ႉထၼႃးၵုၼ်း  လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 December 2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ − ၵူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈႁဝ်း ပႂ်ႉတူၺ်းႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းထႆးသေ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတီႉၺွပ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၊ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ လၵ်ႉတေႃႉဢဝ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် (ကုန်ကြမ်း) တႃႇႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းမိူင်းထႆးပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် လူင်းမႃးတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉသေ  ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မွင်ႇဢူးၼႆႉ ယိပ်းတိုဝ်းဝႆႉ ဝႂ်ပၢတ်ႉသပွတ်ႇသေ လႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ဢၢၼ်ႇၼပ်ႉလၢၼ်ႉမၼ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 30 November 2019 ၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢၼ်ယူႇတီႈ လႅၼ်လိၼ် ထႆး−မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမ 100 မဵတ်ႉတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 4 ၵေႃႉ (ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ) ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ႁူင်းပၢႆႈၽေး မႄႈလၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း