ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုင်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2019 ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇ ( Khaosod) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၽိဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈဝဵင်း ၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်  ၸိုဝ်ႈ သီရဝုတ်ႉ ႁၢၼ်သၵုၼ်းႁူင် ဢႃႇယု 36 ပီ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉ 7,000,000 မဵတ်ႉ လႄႈလူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်)  2 ၶိူင်ႈ လႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး တႃႇတေသူင်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈသေ လႆႈၶၢဝ်ႇမႃးတင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်လႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လၢႆၽၢႆႇလၢႆၸုမ်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ မႃးတင်းမူတ်း တေတေႃႉလူင်းၵႂႃႇ မိူင်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းတၢမ်းတူၺ်းၸွမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် လႅပ်ႈတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႃႉၶၢႆဝႆႉ လႄႈ သိုပ်ႇယိုတ်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း -Khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း