ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁပ်ႉၸၢင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၼ် မိူင်းၶႄႇၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈတိတ်းတၢမ်း ႁႃၶေႃႈမုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်လၢႆပီ တိုၵ်ႉႁႃၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်းထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈ ပႃးတွင်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပိုတ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇပင်းၼႃႈသေ မီးၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႃၵူၼ်းပၼ် ၵူၼ်းၵၢင် (ၼၢႆးၼႃႈ) လႄႈ မီးၵူၼ်းထႆးတင်းၼမ် တီႈၶဝ်ႈႁပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ပႃးတွင်ႉပၼ် တေႃႇပေႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – Thai PBS

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ (2) ၵေႃႉ မႃးပိုတ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မိူင်းထႆးသေ ႁပ်ႉၽူႈယိင်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃးတွင်ႉပၼ်၊ မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းႁႃၼမ်ႉၸိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁပ်ႉပႃးတွင်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇၽင်ၶႆႇ (ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ) တႃႇတေႁႂ်ႈၸပ်းတွင်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၵႂႃႇၵိူတ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၽူႈယိင်းၸိူဝ်းပႃးတွင်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လႅပ်ႈတေမီး လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးၸပ်းတွင်ႉ တဵမ် (7) လိူၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇသေ ဝၢႆးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတီႈၼႂ်း မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူင်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈပႃးတွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းလႃး ယူႇလီၵိၼ်လီ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်လီ လႄႈ  ယင်းမီးၼၢင်းယိင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈပႃးတွင်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁႃၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႂႃႇၵိူတ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းမူတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶႄႇၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thai PBS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း