ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇသေ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉၼမ်ႉဢၼ်လေႃးတင်းၵျႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသေ သိတ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ တႃႇသၢၼ်ၶတ်းမၢႆႇမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးသေ မၵ်းမၼ်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မီးသုၼ်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းပၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တူဝ်ႈတင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႃႇရဵၼ်ႇတရႃႇ မူဝ်ႇတီႇ (Narendra Modi) တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမၢႆႇမီႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈတိုဝ်းၼမ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႈ တေၶဝ်ႈမႃးလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလႆႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး တူၵ်းယူႇၼႂ်းလွၵ်းလဵၼ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ  ပႃႇတီႇၽၢႆႇၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေမီးယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပၼ်းၵျၢပ်ႇ (Punjab) သေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇလင်ပၼ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ပလိၵ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၽွင်း ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈမိူင်းပၼ်းၵျၢပ်ႇ (Punjab) ၶၢမ်ႈၶူဝ် ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ မွၵ်ႈ 200 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ (New Delhi) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇသေ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈ
photo credit to owners

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းပၼ်းၵျၢပ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၸမ်တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် တေႃႇထိုင်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 November 2020 ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 November 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉၼမ်ႉဢၼ်လေႃးတင်းၵျႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသေ သိတ်းသႂ်ႇ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းၶႅၼ်ႈဝႆႉသေ ၽၢႆႇၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယိပ်းၸွမ်ပိဝ် ဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းပဵၼ်ၸုမ်း လႄႈ ယိပ်းပႃးမၢၵ်ႇႁိၼ်သိုင်းသႂ်ႇပလိၵ်ႈ ဢၼ်ယိပ်းၶွၼ်ႉသေပႂ်ႉ ဝႆႉယူႇထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ လႄႈ ယုၵ်ႉၶၢႆႉပႃးႁူဝ်ႉလဵၵ်း ဢၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ် ၶႅၼ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးလွင်ႈၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႇ 70% ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၾႃႉလႅင်ႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈထုၵ်ႇၼီႈတင်းၼမ်သေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထိုင်တီႈၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်တၢႆ ၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း