ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း COVID-19 လႄႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမူတ်း မီး 9 မိူင်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ 212 ၸိုင်ႈမိူင်း (212 Countries and Territories) သေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 မီး 4 လၢၼ်ႉပၢႆ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ 9 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူတ်းယႃ ပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸိတ်းၸပ်း COVID-19 လႄႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမူတ်း မီး 9 မိူင်း

ၼႂ်း 9 ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵုၼ် Faeroe Islands သေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် 187 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် New Caledonia 18 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် Falkland Islands  13 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် Greenland 11 ၵေႃႉ ၊ မိူင်း Papua New Guinea  8 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် St.Barth 6 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် Western Sahara 6 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် Anguilla 3 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ် Saint Pierre Miquelon 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း လႆႈယူတ်းယႃပၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ ပဵၼ်ဢၼ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ယူႇလီၶိုၼ်းၵူႈၵေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸိတ်းၸပ်း COVID-19 လႄႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမူတ်း မီး 9 မိူင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်း 9 ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မၼ်း ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽေးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ Worldometers  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 4,343,251 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် မီး 292,913 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 1,604,559 ၵေႃႉ ၼႂ်း 212 ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (ၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း13:20 မူင်း) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း