ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၸၢင်ႈတိတ်းမႃး တီႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢူႇႁၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရတ်ႉ (Virus) တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ သိုပ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တီႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 January 2020 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢူႇႁၼ်ႉ ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရတ်ႉ (Virus) တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 January ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၵေႃႉထီႉ 4 ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2020 ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 5 ဝၼ်းၵူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ယိုင်ႈၶႅၼ်းၼႃႇႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရတ်ႉ (Virus) တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ လႆႈၽႄႈတိူၼ်းၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 218 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၽႄႈတိူၼ်းထိုင်ၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းပႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇယူႇလီၼႂ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 1 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2020၊ မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပွတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉထီႉ 2 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2020၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရတ်ႉ (Virus) တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 January 2020 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁႃ လၢႆးတၢင်းႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရတ်ႉ (Virus) တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Post Today
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း