ၸိူဝ်ႉမႅင်း မႃႈပိူၵ်ႇ (Marburg) ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇတူဝ်ႇရီႇယႄႇၵီႇၼီႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 February 2023 ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢီႇၵူၺ်ႇတူဝ်ႇရီႇယႄႇၵီႇၼီႇ (Equatorial Guinea) ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵပွတ်းၵၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇ (Marburg virus) ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇမႃႈပိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 9 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းလႆႈၵၵ်းတူဝ်ၽူႈၸိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ထႅင်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႈၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼင်ႇႁၢႆႉႁႅင်း ဢၼ်မီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇသေ ၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉဢီႇပူဝ်ႇလႃႇ (Ebola) ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်(Family)တင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉဢီႇပူဝ်ႇလႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလူႉတၢႆလႆႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ 88% ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မီးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇတူဝ်ႇရီႇယႄႇၵီႇၼီႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉမၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ− မိူင်းၶႅမ်ႇမႃႇရုၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵႃႇပွၼ်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈမၵ်းတမ်း ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၽႄႈ လၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉမႃႈပိူၵ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇတူဝ်ႇရီႇယႄႇၵီႇၼီႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း