ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုင်ထိုင် လၢၼ်ႉပၢႆ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COIVD-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုင်ထိုင် 33 လၢၼ်ႉပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 1 လၢၼ်ႉပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coornavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼမ်ထိုင် 33,311,425 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈ သုင်ထိုင်1,002,461 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉလႄႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ၊ ပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်း တီႈတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိုၵ်ႉတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇမီးမိူင်းလႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸႂ်ႉတိုဝ်ႉလႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 743 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 10,734 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 226 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 2,862 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 82,767 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,073,348 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,040 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 95,574 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 5,013,367 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 14,194 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,732,309 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 335 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 141,776 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,060,088 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 33,782 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,321,343 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 276 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 209,453 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,560,456 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (33,311,425) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,002,461) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (24,639,264) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း