ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Delta Plus ၽႄႈလၢမ်းႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း

တီႈမိူင်းလၢဝ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၾၼ်းမႂ်ႇ Delta Plus  (2) ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း Delta  လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သီသဝတ်ႇ သုတ်ႇထၼိရၵ်ႉသႆး (Sisavath Soutthaniraxay) ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလၢဝ်း  လႆႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈ “ဝဵင်းၸၼ်း” ဝဵင်းလူင်မိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ  Delta Plus ၸပ်းမႃးၸွမ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမႃးၼၼ်ႉ မီး (2) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇပေတူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ၸွမ်းၼႃႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုင်တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ  COVID-19  ဢိၵ်ႇတင်း  ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ မိူင်းလၢဝ်း မီးၵႂႃႇ 207 ၵေႃႉ သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး 184 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၼႂ်းမိူင်း 23 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း တင်းမူတ်း  မီး10,648 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 6,651 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး  9 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ The Star, thairath
ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ယိင်းၸၢမ်သႅင်

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း