ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼိုင်ႈမိူင်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 217 မိူင်း

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ် လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႈမိူင်း ဝႃးၼူးဢတူႇ (Vanuatu) ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဝႃးၼူးဢတူး (Vanuatu) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 23 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈမိူင်းဝႃးၼူးဢတူး (Vanuatu) ၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း သမ်ႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် တီႈမိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်သင်သေလွင်ႈ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 ၸင်ႇတေႁူႉလႆႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းဝႃႈ ယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ယူႇၸမ်ၸွမ်းၽႂ် ၵႂႃႇတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈပီႊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈမီးၵႂႃႇ (217) မိူင်း (217 countries and territories)၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:40 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (51,820,423) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,279,698) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (36,397,164) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းCOVID-19 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 135,653 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းမူတ်း 10,559,263 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,346 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 245,800 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 6,601,338 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 44,679 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 8,635,754 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 511 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 127,615 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 8,011,844 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 25,517 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,701,283 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 204 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 162,842 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 5,064,344 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း