ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းဝႆးသုတ်း ၸွမ်းၼင်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းမႃး

ယွၼ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉဢေႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိုၵ်ႉတေယူႇၸွမ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင် လႄႈ တေၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Larry Brilliant ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်ပႃးၽၢႆႇထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNBC ဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇ (Delta) သေ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေမူတ်းႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၸမ်ၸမ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉလႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢေႇႁႅင်းၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ Larry Brilliant လၢႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢမ်းတူၺ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  တီႈၼႂ်းဝဵင်း သၼ်ႇ ၾရၢၼ်ႇသိတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (San Francisco) လႄႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ (New York) ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တေၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ သုင်ႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈလႆႈယဝ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸင်ႇတေလူတ်းယွမ်းလူင်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Photp Credit: EPA

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မီးလၢႆးတၢင်းဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းတေဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် “လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း” ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ တေသိုပ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇတိၵ်းတိၵ်းသေ တိုဝ်ယႃႈယႃပႅတ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁၢႆၶၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ် “ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ” ၼၼ်ႉပႅတ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး လႆႈတႄႇၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉလႄႈ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 220 မိူင်း၊ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးၼမ်ထိုင် 203,460,791 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 4,307,536 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 182,777,754 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ https://www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:10 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း