ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 400 တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ G7 ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (CSO) ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 400 ၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ  ၸုမ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် G7 ႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉတူဝ်ႇတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း CSO ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း (G7) ၵမ်းလိုၼ်းသေ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈ 7 ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈ တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လီငၢမ်းလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ G7 ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း G7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းသေ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း  ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ 7 ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် ယူႇဝႃႈၼႆ။  

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

တႃႇပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ထႆး၊ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၶႄႇ လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်သေ တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း