ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈရၢတ်ႉသျႃးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ADMM-Plus ၼႆသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20−21 July 2022 တီႈဝဵင်းမွတ်ႇသ်ၵူဝ်ႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈ 448 ၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ တေဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသေဢိတ်း ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမိူင်းလႂ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ပေႃးၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉပႃးထိုင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထုၵ်ႇလီ သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ၵုမ်ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ် ADMM-Plus ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း