ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် “ဝၼ်းယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း”

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဝၼ်းထီႉ 25 August (ဝၼ်းထီႉ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ၵူႈပီႊပီႊ) ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတႄႇႁဵတ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဝၼ်းယွမ်းၼွမ်း (National Apology Day) တေႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်မႃးၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇတႅတ်ႉသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ တင်းၼမ်တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢဝ်တၢႆလူလၢႆမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇလီမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝၼ်းယွၼ်းၼွမ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉဝၼ်းၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးတင်းၼမ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇ  လႆႈယွမ်းၼွမ်းၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေ လွင်ႈဢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်းယူႇၼႆၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၾိင်ႈၼႂ်းတူင်ဝူင်းၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မီးၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ လွင်ႈၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဝၼ်းယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း National Apology Day ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ် လႆႈႁႃၵဵပ်းလၢႆးမိုဝ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တေႃႇထိုင် 19 August 2021 ၼႆႉ လႆႈလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ 1,200 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၶိူဝ်းလဵဝ်သေ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼႆႉသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတေတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မီးမူႇပိူင်ဝႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း