ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (50) ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ 66 (ၵ) လႄႈ မၢႆမီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ (Free Expression Myanmar- FEM) လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (50) ပၢႆ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း (International Human Rights Day) သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ 66 (ၵ) လႄႈ မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉတင်းမူတ်း (4) ၶေႃႈသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ မၢႆမီႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း 66 (ၵ) ၊ ႁႂ်ႈမႄးပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ မၢႆမီႈ ဢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၢႆမီႈဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတင်း Online ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ မၢႆမီႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လွင်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃယဝ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းပႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈၽုၺ်ႇပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢုပ်ႉပိူင်ႇလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵေႃႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈၸႃ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ၊ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (50) ပၢႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း