ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ

ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပႆမုင်ႈၼႃႈၸူး ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တႅပ်းတတ်း မၵ်းသဵၼ်ႈတၢႆပၼ် ႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ၼႂ်းသဵင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇတႃႇသေႇသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေတေႃႉတၢင်ႇ တၼ်းၶိုတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ ၽၢႆႇၼႂ်းသဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢမေရိၵၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ တႃႇလီႇပၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းသဵၼ်ႈတၢႆဝႆႉယဝ်ႉ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး သေလွင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Afghans gather on a roadside near the military part of the airport in Kabul on August 20, 2021, hoping to flee from the country after the Taliban’s military takeover of Afghanistan. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP)

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေငူပ်ႉငီႉၸွမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉ လႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢၢင်ႈဢိင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇၵူႈဝၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း တွၼ်းသေဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇပိုတ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ယင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၶွင် ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇသေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ National Resistance Front of Afghanistan (NRF) ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ Panjshir ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေတေႃႇသူႈ တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇယဝ်ႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း