ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ဝၢႆးယိုတ်းလႆႈမိူင်း

ဝၢႆးသေ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွႆႈ သိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်း လႄႈ ၼၢင်းယိင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ဢိတ်ႉသ်လၢမ်ႇ (Islamic)။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တင်းမူတ်းလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸတ်းႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးတၢင်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လႄႈ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ Al Qaeda လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Zabihullah Mujahid ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၸတ်းႁႅၼ်း တႃႇၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ သင်ဝႃႈတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၶဝ်လႄႈ ၼၢင်းယိင်းတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ဢိတ်ႉသ်လၢမ်ႇ (Islamic) မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Reuters

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ် ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉသင်ၼိူဝ်ၶဝ် လႄႈ လႆႈပူတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇလီႇပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လၵ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ်ၽႂ် ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႄႈ တႃႇလီႇပၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လၵ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢၢင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ဢၢၼ်းၵိုတ်းႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ်ႇသေ ပႂ်ႉႁႂ်ႈမီး လွင်ႈလွႆးဢၢမ်းၼၢတ်ႈလီယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈၶဝ်ႈၼႆသေတႃႉ၊ ယွၼ်ႉႁႅင်းလၢႆၽၢႆႇ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၽေးသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၶဝ်ႈယိုတ်းဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ် ဝၢႆးသေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း