ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် လူႇတၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး တီႈလွႆလဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 3,600,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3)၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 1,600,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 10,200,000 ပျႃး (သိပ်းလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 October 2020  ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 1,600,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) လူႇတၢၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး တီႈလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈသင် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ Wechat ID – SAIHAN334410 ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၽူင်းၶႄႇ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 17587113100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် 09960217636 ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13763297106 ၼႆႉ လႆႈယူႇဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း