ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းသိလ်ဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသုၶ ဝိႁႃႇရၵျွင်းသွင်ႇ တီႈဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝၢင်းၵျွင်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းငိုၼ်းဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း 600,000 ပျႃးၼၼ်ႉ ပႃးငိုၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ သုၼ်ႇတူဝ် ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း လႄႈ ၼၢင်းဢေတိၼ်ႇ ဝဵင်းၸေႊၼႃး 100,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်တူဝ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်းလူႇတၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 1,200,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ သွၵ်းတိၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းဢၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,200,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းသိလ်ဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသုၶ ဝိႁႃႇရၵျွင်းသွင်ႇ တီႈဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝၢင်းၵျွင်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းငိုၼ်းဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း 600,000 ပျႃးၼၼ်ႉ ပႃးငိုၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ သုၼ်ႇတူဝ် ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း လႄႈ ၼၢင်းဢေတိၼ်ႇ ဝဵင်းၸေႊၼႃး 100,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်တူဝ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်းလူႇတၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 1,200,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ သွၵ်းတိၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းဢၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,200,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။   သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းသင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း