ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်းမီးယူႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (2,000,000) ပျႃး (သၢဝ်းသႅၼ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႈၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 2,000 ယွၼ်ႇ (သွင်ႁဵင်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေတၼႃႇၶဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပၼ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇလႄႈသင် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ Wechat ID – SAIHAN334410 ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၽူင်းၶႄႇ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 17587113100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် 09960217636 ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13763297106 ၼႆႉ လႆႈယူႇဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း