ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ထုင်ႉယိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးဢေႃးၶမ်း ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းသူၺ်ႇလီႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶေႃးပွင်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢၵ်ႇၼဵင်းၼႆလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၸရိၵ်ႈတၢင်း တႃႇတေၵႂႃႇၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် February 2023 ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းသူၺ်ႇလီႇၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 252,100 ပျႃး (သွင်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယူႇတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ၸၢႆးဢေႃးၶမ်း လႆႈၽၢၵ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယွၼ်းသူး ပၼ်ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း