ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၼတၢင်းလီ လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူမ်ႈႁွမ်း လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 4,320 ဝၢတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီ ၼၢႆးသိၼ် ၼၢႆးသွမ်း ၵေႃႈ လႆႈလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတီႈတမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 844,000 ပျႃး လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းထႆးလႆႈ 9,200 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈလုင်းထီး+ပႃႈသေး၊ ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းသေး + လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းၶမ်းလူႇ၊ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးပိုၼ်ၶမ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 2,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း 10,000 ပျႃး၊ လုင်းထွၼ်း+ပႃႈ ၺုၼ်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 1,200 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈပႃႈၸိင်ႇၶမ်း 550 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈၶမ်းၶိၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 720 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၼွင်ႉၼႃး 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ထီး 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးမွင်ႇထုၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈထဝ်ႈဢု ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႉ၊ ၼၢင်းမူၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဝႃႇလိင်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၸေႃး တင်း ၼၢင်းမိၼ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း