ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ၶၢဝ်သႂ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သိုပ်ႇဢဝ် ငိုၼ်းလူႇတၢၼ်းပႃး တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႇ ႁဵတ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 June 2019  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,500,000 ပျႃး သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး လူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်း ၸႄႈဝဵင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း ပိူဝ်ႇတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငိုၼ်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ တေပႃးငိုၼ်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်  လုင်းယွတ်ႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ငိုၼ်းၶႄႇ 500 ယွၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇႁဵတ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃးငိုၼ်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၼၢင်းသူၺ်ႇသႃႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 1,000 ယွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း သေ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် လႄႈ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇ ယေႃးမုၼ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိူၵ်ႇလႄႈသင် ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈသင် ၊ ၸွႆႈထႅမ်လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် မၢႆၽူင်းၶႄႇ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13,377,746,884 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 15,911,757,049 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူင်းမၢၼ်ႈ 09,960,217,636 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း