ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,000,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)  ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈလႄႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုတ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉထၢတ်ႈလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ထမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်သိၼ်ၽႃႇဝၼႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 4,060,000 ပျႃး (သီႇလၢၼ်ႉႁူၵ်းမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း