ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သဵင်သၼ်လွႆ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လုမ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းပၼ်ငိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သဵင်သၼ်လွႆ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 July 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 860,000 ပျႃး ဢၼ်တုင်း လူႇၶၢမ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လုမ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းထီႉ 10 July 2019 သမ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 1,100,000 ပျႃး လူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ တႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈ ၵျွင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၶဝ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ တေလႆႈဝႃႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 1,000,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ Wechat ID – SAIHAN334410 ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇ လႆႈတီႈမၢႆၾူင်းၶႄႇ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 15,911,757,049 ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13,377,746,884 ၊ မၢႆၾူင်းမၢၼ်ႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် 09,960,217,636 လႆႈယူႇဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း