ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈယႃႈယႃ RCSS/SSA လႄႈ လူႇတၢၼ်းတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းသွင်ဢွင်ႈတီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်မုၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၽွင် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) လူႇတၢၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင် ၼႃႈၵၢၼ်ႇတႃၵျွင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းလွႆတိုင်ႊၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) တႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း