ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁဝ်းၶဝ်မီးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸၢႆးသိူဝ်သိူင်ႇလဵပ်ႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇ 400,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ႁူမ်ႈငိုၼ်းဢၼ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၵ်ႉမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,400,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆၽေး ဢၼ်ၵႂႃႇတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 800,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉထၢတ်ႈလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6,000,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ သဵင်ႈတၢင်းမိူဝ်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ႈၽႃ ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်ၵူၺ်းသေ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ် ၸိူင်ႉၼႆ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇမႃးတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈလႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်းသူး ၸဵမ်ၽီ ၸဵမ်သၢင် ၸဵမ်သတ်း ၸဵမ်ၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်း ၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း