ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလႆႈလီလီ လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး ဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းၽွင် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,100,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးလူင် မႁႃႇၽေႃးထီႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးငူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် August 2021  မိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,400,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆၽေး ဢၼ်ၵႂႃႇတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ 800,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ 6,000,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း