ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ RCSS လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသႃႇၼႃႇ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းတွင်းဢၼ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လီငၢမ်းယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ဝတ်ႉလွႆၵွင်းမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈလူင်သိူဝ်ႇၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢမ်လူင်ၾႃႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6,000,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ လူႇတၢၼ်းတီႈ ၸရွပ်ႈႁူဝ်သိလ် ၶိင်းၼၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၼင်ႇႁိုင် ၶိင်းသိလ် ၼၢႆးသိလ်ၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုသူဝ်ႇလႆႈလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်း ၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း