ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းသေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယိင်းၼွင်ႉဢွမ် တၢင်တူဝ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းသိုဝ်ႉၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်၊ ၽႃႈယၢင် (မူဝ်းၵႃႇ) ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,035,500 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင် ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ တူဝ်ငိုၼ်း 964,500 ပျႃး (ၵဝ်ႈသႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၼိူဝ် ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႆသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်း 850,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၵၼ်။

ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ တီႈဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းမႃးတေႉတေႉၶႃႈ၊   ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ထတ်းသၢင်တူၺ်းလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆဢေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းမီးၸွတ်ႇ မီးၸေးၼႃႇၽႅဝ် ၵူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းသေ ၵူဝ်ထုၵ်ႇပႅတ်ႉလႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း