ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းသေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင် ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2-3 October 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တၢင်တူဝ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်း 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉသွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယိင်းတၢၼ်းဢေး လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6,600,000 (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ လူႇတၢၼ်းတီႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ပုၼ်ႈတႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈလွႆတိုင်ႊၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ လူႇတၢၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင် ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈ ဝႆႉၶူဝ်းၶွင်လႄႈ တႃႇၸွႆႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ တူဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယင်းၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ယွၼ်းသူးပၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ပႆတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်သေၵမ်း၊ ငိုၼ်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈၸွႆႈမႃး တီႈႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သေ လႆႈမိူဝ်းလူႇ မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ႁူမ်ၸူမ်းသႃထု ဢၼုမေႃးတၼႃႇ လူၺ်ႈၸွမ်းၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း