ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းလီမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင် ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 December 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း) ဝၼ်းသူင်ႇသင်ႇ ပီႊၵဝ်ႇ 2115 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သၢဝ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉၽႃႈမႆ 300 ၽိုၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ပေႃးတေလႆႈၼုင်ႈမႆ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,600,000 ပျႃး (သၢမ်သိပ်းႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) လူႇတၢၼ်းတီႈ ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁုင်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူင်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင်သွင်ပႃး ယူႇလီၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၵၢင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းၾႃႉလီပီႊမႂ်ႇ ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်း ႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းပိုၼ်းၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၸဵဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းပီႊၵဝ်ႇ 2115 ၼီႈသေ ႁႂ်ႈလွင်ႈလီလွင်ႈမျၢတ်ႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၾႃႉလီပီႊမႂ်ႇ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 6329 7106 ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 175 8711 3100 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း