ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈတီႈတီႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1000000 ပျႃး (သိပ်းသႅၼ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ တေဢဝ်ငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း