ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2019 ၸၢႆးသိူဝ်တႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ပွၵ်ႉ 12 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ 1,500,000 ပျႃး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလဵင်ႉလူ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၼၢင်းၶမ်းၽွင် လႆႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်း 1,500,000 ပျႃး ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈၸဝ်ႈသြႃႇ ပိင်ႇၺႃႇသႃႇမိ တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်သႃႇသၼႃႇ တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 August 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၵႂႃႇလူႇ တၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် သႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း 2,500,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်း Wechat သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ၊ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတီႈ မၢႆၽူင်းမိူင်းၶႄႇ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13,377,746,884၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 15,911,757,049၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူင်းမၢၼ်ႈ 09,960,217,636 လႄႈမၢႆဝီႇၶျႅတ်ႉ Wechat ID – SAIHAN334410 ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း