ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဢိင်ႇတၵ ၽူႈၼင်ႈၵျွင်းၼွင်ၵေႃႈ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ၾႆးၾႃႉသွတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးမႆႈၵျွင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June  2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈဢဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတႃႇ 5 သႅၼ်ပျႃးသေ သူင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 8 May 2023 ယူႇတီႈၸုမ်းတႆး ၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးမၢႆတွင်း  ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃးသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS./SSA တႃႇသိုၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6 သႅၼ်ပျႃး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽူႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်း သဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 787 441 018၊ မွၵ်ႇၵွၼ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 158 875 349 49 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA
QR WeChat – ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း