ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးၼၼ်ႉ လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တင်းမူတ်း (5,000) ယွၼ်ႇ ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႈသေ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉဢဝ် တူဝ်ငိုၼ်း တင်းမူတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်ႇသႂ် တီႈၸုမ်းတႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉငိုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ 1. ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (500) ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ (500) ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်ၸၢမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (420) ယွၼ်ႇ၊ သိူင်ႁၢႆႈသူၺ်ႇ + ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (150) ယွၼ်ႇ၊ မူင်းသျိင်ႊ မိူင်းလႃႊ (100) ယွၼ်ႇ၊ ႁႃႊထႆး ၵိုဝ်မႃႉ (ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ) (100) ယွၼ်ႇ၊ လွၼ်ႉလဵၵ်းလီ တိုတ်ႉဢမ်ႇၶဵင်ႈ (120) ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈပေႃႇ  မိူင်းပေႃႇ (100) ယွၼ်ႇ၊ လုင်းယီႊသူဝ်း လႄႈ ၼၢႆးမႆၶမ်း ၶဝ်တၢင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈၸေႈၼိူဝ် ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း (100) ယွၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵၢမ်ႇလီ မိူင်းတိင် (100) ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသွၼ်ႊ ၶူၺ်းမိင်ႊ (100) ယွၼ်ႇ၊ ၼၢႆးသူၺ်ႇၸီႇ ၶဝ်တၢင်းႁိူၼ်း မိူင်းမၢဝ်း (200) ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ (100) ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း (100) ယွၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်ႇသႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ထႅင်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်းႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးၼၼ်ႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၶူဝ်းၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (32) ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (31) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇလူႇတၢၼ်း ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ ၽူႈႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID – Nonglao758758 ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း