ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS

မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 19 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ဢဝ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 1,000 ဢၼ် လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 2,500 ယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 235,000 ပျႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တီႈမေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်မီးတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 720 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ် တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ သေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ RCSS ဢၼ်မီး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း − ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 700 ယွၼ်ႇ ၊ ၸုမ်းသိူဝ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵႂၢင်းတူင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 1,000 ဢၼ် ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွၼ်ႇ ၊ မူင်ႊသျိင်ႊ မိူင်းလႃႊ 200 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း 200 ယွၼ်ႇ ၊ သိူင်ႁၢႆႊသူၺ်ႇ+ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ မူၺ်းဢွင်ႇ မူႇၸေႊ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း 110 ယွၼ်ႇ ၊ ႁူင်သဵင်း မိူင်းမႅၼ်း 100 ယွၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 34 လႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 33 ၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸွႆႈထႅမ် RCSS မိူၼ်ၵၼ်။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းထႅင်ႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ တီႈၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID-Loir758758 လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း