ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇႁွတ်ႈထိုင်လႆႈၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တၢင်တူဝ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 2,000 ယွၼ်ႇ (သွင်ႁဵင်) လႄႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 10,000 ဢၼ် (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 10,000 ဢၼ်၊ ၸၢႆးလၢဝ်ဝၼ်း ၵုၼ်လူင်ၵုင်းၺွင်ႇ 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢမ်ထုၼ်း ဝၢၼ်ႈတႃႈပေး မိူင်းမၢဝ်း 500 ယွၼ်ႇ၊ မူင်ႊသျိင်ႊ မိူင်းလႃႈ 200 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ သိူင်ႁၢႆႊသူၺ်ႇ + ၼၢင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ တဝ်းဝူၺ်ႊၸျႅင်း လိင်ႊၶျႅင်း 200 ယွၼ်ႇ၊ ႁႃႊထႆး ၵိုဝ်မႃႉ 100 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးထီးႁိူင်း + ၼၢင်းၶမ်းႁၢၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း 100 ယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်  လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း  ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 38 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 37 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် (ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ) 500 ဢၼ် လႄႈ ထူင်ၼမ်ႉ 300 ဢၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 7,100 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်မိူၼ်ၵၼ်။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ်  ၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  Wechat ID – Nonglao758758 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း