ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၵ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ  ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇႁွတ်ႈထိုင်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶွၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵျႃႇသၢၼ်ႇၵွၵ်း 1,000 ၵွၵ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 4,700 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇ ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1,000 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢမ်ထုၼ်း ဝၢၼ်ႈတႃႈပေး မိူင်းမၢဝ်း 500 ယွၼ်ႇ၊ ယီႊမိူင်း မိူင်းလႅၼ်း 300 ယွၼ်ႇ၊ မိူင်ႊသျိၼ်ႊ မိူင်းလႃႊ 200 ယွၼ်ႇ၊ သိူင်ႁၢႆႊသူၺ်ႇ + ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ၼမ်ႉၶမ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၽိင်ႊ ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ သျႅၼ်ႊဢၢႆႈၸၢႆး မိူင်းၶွၼ် 100 ယွၼ်ႇ၊ သူၺ်ႊသဝ်ႊ မိူင်းမႅၼ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းဢေယီႊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်ၼူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ႁွင်ႇ 100 ယွၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 39 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 38 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 2,000 ယွၼ်ႇ (သွင်ႁဵင်) လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 10,000 ဢၼ် (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၵၼ်။ 

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ်  ၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  Wechat ID – Nonglao758758 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶွၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်သွၵ်းတိၼ် 200 ၵူႈ လႄႈ မုင်တိၼ် 200 ၵူႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း