ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ဢဝ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸမ် 10 ပီႊ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 5,800 ယွမ်ႇ ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ 150 ၸုမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 500 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွမ်ႇ ၊ သိူင်ႁၢႆႈသူၺ်ႇ + ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွမ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၽူႈၽူႈဢႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈပေႃႇ မိူင်းပေႃႇ 100 ယွမ်ႇ ၊ ႁႃႊထႆးၵိုဝ်မႃႉ 100 ယွမ်ႇ ၊ ယိင်းၵျေႃႇလူႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးသျႅၼ် မိူင်းလႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 200 ယွမ်ႇ ၊ ၶမ်းလၢဝ် မိူင်းၵၢဝ်ႇ 300 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးၽဵဝ်ႇ + ၼၢင်းဢေးမူဝ်း မိူင်းမိတ်ႈ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးဝုၼ်းမွင်ႇ + ၼၢင်းတၢၼ်းတိၼ်ႇ မိူင်းမိတ်ႈ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်း + ၼၢင်းထူၺ်းယဵၼ်ႇ မိူင်းယဵၼ် 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးသွၼ် ၶူၺ်းမိင်ႊ 300 ယွမ်ႇ ၊ 12 ပီႈၼွင်ႉ တႆးထုင်ႉမၢဝ်း 200 ယွမ်ႇ ၊ ၽူဢႄ မဵၵ်သိူၺ်းလေႃ 100 ယွမ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး သၢင်ႊႁၢႆး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ ၊ မူင်သျိင် မိူင်းလႃႊ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးသိုဝ်ႉဢၢႆႈထွၼ်းၵူဝ်ႇ ၸေႊၾၢင်ႁူဝ်ၼႃး 200 ယွမ် ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း မိူင်းၶွၼ် 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၸျႅၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွမ်ႇ ၊ လုင်းၸၢႆးသၢင်ႈဢၢႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 200 ယွမ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 December 2019 ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသၢင် ယူႇမိူင်းတႆး လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 200 ယွမ်ႇ ၊ မူင်သျိင် မိူင်းလႃႊ 100 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးသွၼ် ၶူၺ်းမိင်ႊ 200 ယွမ်ႇ ၊ ၸၢႆးပီး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 50 ယွမ်ႇ သေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ပိူဝ်ႇတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ 550 ယွမ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈဢၵ်ႉၵသေႇၼ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 31 ယဝ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 30 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သိူဝ်ႈ/ၵူၼ် ဢုၼ်ႇ 100 ၸုမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID-Nonglao758758  ၼႆႉ လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း