ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ထူင်ၼမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် (ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ထူင်ၼမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် (ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ) 500 ဢၼ် လႄႈ ထူင်ၼမ်ႉ 300 ဢၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 7,100 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ် ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် (ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ) ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်းႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ သူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1,000 ယွၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 700 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလႃႉ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လွႆၸေႊ 100 ယွၼ်ႇ၊ မူင်ႊသျိင်ႊ မိူင်းလႃး 400 ယွၼ်ႇ၊ ယီႊမိူင်း မိူင်းလႅမ်း 300 ယွၼ်ႇ၊ သိူင်ႁၢႆႊသူၺ်ႇ + ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ သိူဝ်မုင်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 150 ယွၼ်ႇ၊ ႁႃႊထႆး ၵိုဝ်မႃႉ 200 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 250 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း 200 ယွၼ်ႇ၊ သူၺ်ႊသဝ်ႊ မိူင်းလႅမ်း 200 ယွၼ်ႇ၊ ၶျၢင်ႊတိင်ႊၾူ ဝဵင်းပၢင်လူင် 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်သေႃး မိူင်းၶွၼ် 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၾၢင်ႊသၢင်း မိူင်းၶွၼ် 100 ယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၸွမ်း တင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 37 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 36 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ  ၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  Wechat ID – Nonglao758758 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း