ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1,340 USD တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 43,718 ဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈတေႃႇသူႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းပႃး လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း