ပီၼွင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 450,000 ဝၢတ်ႇ (သီႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် လႄႈ လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း