ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၵူဝ်း ယႃႉၽၵ်းတူႁူင်းယႃသေ ပၼ်လုၵ်ႈယိင်း ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၵူဝ်း ၵႂႃႇယႃႉၽၵ်းတူ ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ Clinic ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ဢၢပ်ႈပၼ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၵဵပ်း ၵျႃႇလေႃး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၵဵပ်း ၵျႃႇလေႃး ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၵူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢီႉဢီႉတဵင်း၊ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်သြႃႇမ (မေႃယႃ) ၽၢႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ မၼ်းၼၢင်း ၵူၺ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈ ပျူႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶၢႆႉမႃးယူႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ Clinic တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းယႃဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းသမ်ႉ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယႃၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း