ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2019 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးလၢႆႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်ႇၼႄၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး လႄႈ ထတ်းသၢင် တီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈယူပ်ႈယွမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တမ်းဝၢင်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 26 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ မီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢိၵ်ႇတင်း ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 71 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း