ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လုမ်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2019 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လုမ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႄႉၼမ်းၼႄ (1) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ (2) လွင်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾွမ်ႇၵူႈလွင်ႈ ၊ (3) ၽႅၼ်ၵၢၼ်သွၼ် လွၵ်းလၢႆးၵဵပ်းဢဝ် Mark ၊ (4) ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းထိင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၊ (5) ၵၢၼ်ပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ (6) ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇသူႈ ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်းၵၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸၢႆးၵွၼ်ဝၼ်း ၊ ၸဝ်ႈတိပ်ႉသႅင် ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ RCSS ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ်ၼႃႈၶူး ၊ ၽူႈမၢႆ ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး 30 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း